فيال جاف

الشكل الصيدلاني: فيال جاف

Name Composition Therapeutic Classification
سيفوتاكسيم 0.5 Cefotaxime ( Na )0.5 g Cephalosporin Antibiotic
سيفوتاكسيم 1 Cefotaxime (Na )1 g Cephalosporin Antibiotic
ميغاسيف 0.5 Ceftizoxime ( Sodium )500 mg./ vial. cephalosporin Antibiotic
ميغاسيف 1 Ceftizoxime ( Sodium )1000 mg./ vial. cephalosporin Antibiotic
هياتازيم 0.5 Ceftazidime anhydrous 500 mg. / vial cephalosporin Antibiotic
هياتازيم 1 Ceftazidime anhydrous 1 g / vial cephalosporin Antibiotic
هياسيف 0.5 Ceftriaxone ( Na )500 mg. Cephalosporin Antibiotic
هياسيف 1 Ceftriaxone ( Na )1000 mg. Cephalosporin Antibiotic
هياسيف بلس 1500 Ceftriaxone (Na)1000mg.+ Sulbactam (Na)500 mg. Cephalosporin Antibiotic + B-lactamase inhibitor.
هياسيف بلس 375 Ceftriaxone (Na)250mg.+ Sulbactam (Na)125 mg. Cephalosporin Antibiotic + B-lactamase inhibitor.
هياسيف بلس 750 Ceftriaxone (Na)500mg.+ Sulbactam (Na)250 mg. Cephalosporin Antibiotic + B-lactamase inhibitor.